મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD3
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD2
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD1
Main Slider 3 મૌન રૂમ
'મૌન, એકાંત, અભય અને નમ્રતા સાધકના મુખ્ય લક્ષણ છે' - પૂજ્ય શ્રીમોટા 
મુખ્ય સ્લાઇડર 5 Main Slider 5 સુરત આશ્રમ
મુખ્ય સ્લાઇડર 6 નડિયાદ આશ્રમ Main Slider 6 Nadiad Ashram
previous arrow
next arrow
પોતાના વર્તનથી સામો માણસ મુશ્કેલીમાં મુકાશે કે કેમ તે સમજી લેવું ઘટે (જરૂરી) છે. - મોટા. 'શ્રીમોટા પત્રાવલી'. આ-૨

મર્મ-મહાત્મય (Significance)

             

મૌન મંદિર (Moun Mandir)

મૌનાર્થી માટે મૌન મંદિરનું વિજ્ઞાન અને ઉદેશ્ય

સાધના મર્મ (Sadhna Marm)

સાધકો માટે પૂજ્યશ્રી મોટાનું માર્ગદર્શન

નામસ્મરણનું વિજ્ઞાન (Naamsmaran nu Vigyan)

નામસ્મરણનું મહાત્મ્ય 

|| Hari:Om || The negative tendencies manifesting in life, cannot be avoided by merely neglecting them. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || जीवन में प्रकट होने वाली मनोभाव की नकारात्मक वृत्तियों को केवल उनकी उपेक्षा करने से टाली नहीं जा सकती । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || જે જે જીવપ્રકારની નકારાત્મક વૃત્તિઓ જીવનમાં પ્રગટતી હોય, તેના પરત્વે માત્ર ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખવાથી તે ટળી શકતી નથી. *“પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત”* *પૃ-૪* 💕 💖 💞 *༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻* 💕      હરિ:ૐ    💞 💗 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

|| Hari:Om || What can be secret from the Lord ? A child can never be separated from the Lord. It is necessary to pray to God for HIS support (help), strength, warmth and sympathy. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || प्रभु से गोपनीय क्या हो सकता है ? बालक कभी प्रभु से अलग नहीं है । सहायता, शक्ति, समर्थन और सहानुभूति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || પ્રભુથી છાનું શું હોય શકે? પ્રભુથી બાળક જુદું હોતુ નથી. પ્રભુની મદદ, શકિત, હૂંફ, સહાનુભૂતિ મેળવવા પ્રભુને પ્રાર્થના કર્યા કરવી એ ઘણું જરૂરી છે. *–પૂજય શ્રીમોટા* *“ધનનો યોગ”* *પૃ-૨૨, આ-૩* 💕 💖 💞 *༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻* 💕      હરિ:ૐ    💞 💗 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || हमें बाहरी दुनिया की (प्राकृतिक-इंद्रियों के सुखों की) लिप्तता छोड़ने के लिए और अपने भीतर की शोध में डुबकी लगाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए। *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️💫💫💫💫🕉️🕉️

એક માત્ર હૃદયમાં થયેલા સાચા અનુભવમાંથી પ્રગટેલી સમજણ હંમેશા સાચા સ્વરૂપે ટકે છે, તે સમજણમાંથી પાછા હઠવાપણું કદી બનતું નથી. -પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત પૃ-૮૧

આપણે ભાગે આવેલું કામ આપણે ઉત્તમપણે કરીને સંતોષ મેળવીએ અને તેમાંથી આપણને આનંદ પ્રગટવો ઘટે. - પૂજ્ય શ્રીમોટા. 'સંતહ્રદય'. પૃ-૧૭૩. આ-૨


પૂજ્ય શ્રીમોટા પરિચય (About Pujya ShreeMota)

Pujya ShreeMota was born on Sept 4th,1898 as Chunilal Asharam Bhagat in village: Savli, District Vadodara, located in Gujarat, India. Born in poverty, he struggled hard in the earlier years of his life to support his family. Worked as a child labour to support his family and own education. He quit college just months before his graduation from college, inspired by the call of Gandhiji and joined freedom movement as well Harijan sewa. Independent India and Freedom became his moto of life and was ready to give away his life to achieve the goal. He was a freedom fighter.

Friends and dear ones lovingly called HIM as ‘Mota’ (means elder brother in family). And “Mota” became “Mota” (elder brother) for everyone from his devotees to everyone in the society. The poorest of poor were close to HIS heart.Read More…

હરિ:ૐ આશ્રમ (Hari Om Ashram)

After experience of “Sagun Bhramha Sakshatker” as well as “Nirgun Bhramha Sakshatker”, Pujya ShreeMota engrossed in a state of complete surrender to Divine, remained in solitude till 1942, as an ardent devotee of God. By the order of His Guru Maharaj, came into the society and took up the call for upliftment of Society. “I WANT TO UPLIFT THE SOCIETY” was close to HIS heart. The upliftment word has a Pico vision (smaller than Nano and micro). HIS object is upliftment of each individual human being (individual Soul) and thus reaching the society, upliftment of society at large. Mota established “HARIOM ASHRAM” – moun (Silence) ashrams for practicing penance in a solitude in Silence room, for realization of GOD. These ashrams were established on the bank of river Kaveri, in Kumbhakonam, Tamilnadu in 1950, on the bank of river Shedhi, in Nadiad, Gujarat in 1955 and on the bank of river Tapi, in Surat, Gujarat in 1956 in India. Read More…

પૂજ્ય શ્રીમોટા રચિત આરતી (Prayer invoked by Pujya ShreeMota)

HARIOM – ÀRTI
Aum, give me Refuge O Lord, at the Haven of Thy Holy Feet,
Save this fallen soul, lead him by Thy hand, clasp him to Thy heart………..(1)
Let my mind, heart and speech be revealed by my action,
May Thou unify by Thy Grace, my mind, speech and heart……………………(2)
May our heart’s love pervade in our dealings with all,
Even where injustice is done, let there only love prevail…………………….…(3)
May we attempt by Thy Grace, to change our lower instincts Into nobler ones,
so we may be worthy of Thy Holy Feet………………………(4)
May my mind’s thoughts and tendencies of the vital
and intellect’s all doubts dissolve at Thy Holy Feet……………………………..(5)
To appear to others as we truly are at heart,
Let our being be open, so others can know us truly and well………….……(6)
Give me the will not to do otherwise,
Contrary to what is truly in my heart O Lord………………………(7)
Wherever there are Virtue and Nobility, let my heart there abide,
may Virtue and Nobility flower and blossom in my heart………………………(8)
May the instincts of the vital and the mind merge and melt in my love for Thee And may my adoration for Thee ever surge, dance in delight and joy………(9)
Aum, give me Refuge O Lord, at the Heaven of Thy Holy Feet
Play Aarti…– Shree MotaRead More…
(Translated from original Gujarati to English by Babu Sarkar, Chennai)

Featured Videos

View All

Featured Audios

View All

Featured Photo Gallery

View All