મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD3
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD2
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD1
Main Slider 3 મૌન રૂમ
'મૌન, એકાંત, અભય અને નમ્રતા સાધકના મુખ્ય લક્ષણ છે' - પૂજ્ય શ્રીમોટા 
મુખ્ય સ્લાઇડર 5 Main Slider 5 સુરત આશ્રમ
મુખ્ય સ્લાઇડર 6 નડિયાદ આશ્રમ Main Slider 6 Nadiad Ashram
previous arrow
next arrow
મક્કમ દૃઢ નિર્ણય પ્રગટ્યા વિના સાધનાની દિશાના પ્રયત્નમાં કશા ચેતનવંતા પ્રાણ પ્રગટી શકવાના નથી. --પૂજ્ય શ્રીમોટા વાંચનામૃત પૃ-૧૪૧

મર્મ-મહાત્મય (Significance)

             

મૌન મંદિર (Moun Mandir)

મૌનાર્થી માટે મૌન મંદિરનું વિજ્ઞાન અને ઉદેશ્ય

સાધના મર્મ (Sadhna Marm)

સાધકો માટે પૂજ્યશ્રી મોટાનું માર્ગદર્શન

નામસ્મરણનું વિજ્ઞાન (Naamsmaran nu Vigyan)

નામસ્મરણનું મહાત્મ્ય 

|| Hari:Om || Keep your heart as open as possible. Let the love of Sadguru flow like the flowing stream of a river. *–Pujya Shri Mota* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| हरि:ॐ || जितना हो सके दिल को खुला रखें । सद्गुरु के प्रति प्रेम को नदी की बहती धारा की तरह बहने दें । *–पूज्य श्रीमोटा* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| હરિઃૐ || બને તેટલું હૃદય ખુલ્લું રાખો. સદ્દગુરૂના ભાવ પરત્વે નદીના વહેતા પ્રવાહના જેવો પ્રેમ વહેવા દો. *“પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત”* *પૃ-૧૩* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| Hari:Om || There are three types of stability. (Balance of mind) 1️⃣– Sensitive … awakens the sensibility in life. 2️⃣– Actionable … puts into practice. 3️⃣– Force creator … induces motion. Manifestation of such steadiness will bring success in life. If, one wants to find peace and happiness, inner strength can be gained only from the remembrance of God’s name. Just as wealth is useful in the world, the same way remembrance of God is useful in life. *–Pujya Shri Mota* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| हरि:ॐ || तीन प्रकार की तटस्थता । 1️⃣– संवेदनशील ... जीवन में होश (संवेदना) जगाती है । 2️⃣– क्रियात्मक ... वह आचरण (व्यवहार) में लाती है । 3️⃣– गति को प्रेरित करने वाला ... गति में प्रेरित करती है । ……यदि ऐसी तटस्थता प्रकट हो जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है, और यदि शांति और सुख प्राप्त करना हो तो नाम के स्मरण से ही आंतरिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है । जिस प्रकार संसार में धन उपयोगी है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण भी जीवन में उपयोगी है । *–पूज्य श्रीमोटा* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| હરિઃૐ || તટસ્થતા ત્રણ પ્રકારની. 1️⃣– સંવેદનશીલ … જીવનમાં સંવેદન જગાડે. 2️⃣– ક્રિયાત્મક … વળી આચરણમાં મુકાવે. 3️⃣– ગતિપ્રેરક … ગતિ પ્રેરાવે. ……એવી તટસ્થતા પ્રગટેલી હોય તો જીવનમાં સફળતા મળશે અને શાંતિ - પ્રસન્તા મેળવવી હોય તો નામસ્મરણમાંથી જ આંતરિક બળ મેળવી શકાશે. જેમ સંસારમાં ધન ઉપયોગી છે તેમ ભગવાનનું સ્મરણ પણ જીવનમાં ઉપયોગી છે. *–પૂજય શ્રીમોટા* *“મૌનમંદિરમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા”* *પૃ-૬૩, આ-૪* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| Hari:Om || 1️⃣A Spiritual seeker must keep a long long distance from the hesitation and shyness. He/She must do this with awareness and wisdom with a clear direction of the purpose of achievement. 2️⃣All kinds of shyness and shrink should be thrown away by the practitioner of spiritual path, with awareness of its purpose. *–Pujya Shri Mota* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| हरि:ॐ || आध्यात्मिक साधक को झिझक और शर्म से लंबी दूरी बनाकर रखनी चाहिए । उसे उद्देश्य की स्पष्ट दिशा के साथ जागरूकता और ज्ञान के साथ ऐसा करना चाहिए । *–पूज्य श्रीमोटा* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

|| હરિઃૐ || સર્વપ્રકારનાં સંકોચોને ને શરમને સાધકે દૂર દૂર ફગાવી દેવાં જોઇશે, તેના હેતુના જ્ઞાનભાન સાથે. *–પૂજય શ્રીમોટા* ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

જો સુખી થવું હોય, શાંતિ મેળવવી હોય તો બીજી વાત જવા દો. વિચાર કરવાની રીત બદલો. પોતાના વિશે જ વિચાર કરો. તમારામાં રહેલી નબળાઈઓનું ભાન પ્રગટાવો. તેમાંથી નીકળવાને મથો. - મોટા. 'મૌનમંદિરનું હરિદ્વાર'. પૃ-૫૬. આ -૫.

જગતમાં આપણને ગમતાં માણસોનો જ મેળાપ થાય તેવું પૂરેપૂરું કદી બનતું નથી. અણછાજતા અણગમતા માનવીનો મેળાપ થતાં તેને નકારી શકતો નથી. એટલે આપણને તેવો પ્રસંગ આપણી તટસ્થ ભાવના કેળવવાનો માટે પ્રભુકૃપાથી મળ્યો છે, એમ સમજીને જો વર્તીએ તો તે આપણે માટે યોગ્ય ગણાય. --- પૂજ્ય શ્રીમોટા. 'પગલે પગલે પ્રકાશ પુસ્તકમાંથી' પૃ-૧૩૮.


પૂજ્ય શ્રીમોટા પરિચય (About Pujya ShreeMota)

Pujya ShreeMota was born on Sept 4th,1898 as Chunilal Asharam Bhagat in village: Savli, District Vadodara, located in Gujarat, India. Born in poverty, he struggled hard in the earlier years of his life to support his family. Worked as a child labour to support his family and own education. He quit college just months before his graduation from college, inspired by the call of Gandhiji and joined freedom movement as well Harijan sewa. Independent India and Freedom became his moto of life and was ready to give away his life to achieve the goal. He was a freedom fighter.

Friends and dear ones lovingly called HIM as ‘Mota’ (means elder brother in family). And “Mota” became “Mota” (elder brother) for everyone from his devotees to everyone in the society. The poorest of poor were close to HIS heart.Read More…

હરિ:ૐ આશ્રમ (Hari Om Ashram)

After experience of “Sagun Bhramha Sakshatker” as well as “Nirgun Bhramha Sakshatker”, Pujya ShreeMota engrossed in a state of complete surrender to Divine, remained in solitude till 1942, as an ardent devotee of God. By the order of His Guru Maharaj, came into the society and took up the call for upliftment of Society. “I WANT TO UPLIFT THE SOCIETY” was close to HIS heart. The upliftment word has a Pico vision (smaller than Nano and micro). HIS object is upliftment of each individual human being (individual Soul) and thus reaching the society, upliftment of society at large. Mota established “HARIOM ASHRAM” – moun (Silence) ashrams for practicing penance in a solitude in Silence room, for realization of GOD. These ashrams were established on the bank of river Kaveri, in Kumbhakonam, Tamilnadu in 1950, on the bank of river Shedhi, in Nadiad, Gujarat in 1955 and on the bank of river Tapi, in Surat, Gujarat in 1956 in India. Read More…

પૂજ્ય શ્રીમોટા રચિત આરતી (Prayer invoked by Pujya ShreeMota)

HARIOM – ÀRTI
Aum, give me Refuge O Lord, at the Haven of Thy Holy Feet,
Save this fallen soul, lead him by Thy hand, clasp him to Thy heart………..(1)
Let my mind, heart and speech be revealed by my action,
May Thou unify by Thy Grace, my mind, speech and heart……………………(2)
May our heart’s love pervade in our dealings with all,
Even where injustice is done, let there only love prevail…………………….…(3)
May we attempt by Thy Grace, to change our lower instincts Into nobler ones,
so we may be worthy of Thy Holy Feet………………………(4)
May my mind’s thoughts and tendencies of the vital
and intellect’s all doubts dissolve at Thy Holy Feet……………………………..(5)
To appear to others as we truly are at heart,
Let our being be open, so others can know us truly and well………….……(6)
Give me the will not to do otherwise,
Contrary to what is truly in my heart O Lord………………………(7)
Wherever there are Virtue and Nobility, let my heart there abide,
may Virtue and Nobility flower and blossom in my heart………………………(8)
May the instincts of the vital and the mind merge and melt in my love for Thee And may my adoration for Thee ever surge, dance in delight and joy………(9)
Aum, give me Refuge O Lord, at the Heaven of Thy Holy Feet
Play Aarti…– Shree MotaRead More…
(Translated from original Gujarati to English by Babu Sarkar, Chennai)

Featured Videos

View All

Featured Audios

View All

Featured Photo Gallery

View All