કાવ્ય સંદેશ      
કરે છે જે ના કઈ ચિંતા Kare Chhe Je na Kai Chinta

કરે છે જે ના કઈ ચિંતા Kare Chhe Je na Kai Chinta

કરે છે જે ના કઈ ચિંતા Kare Chhe Je na Kai Chinta Read less

Nov 23, 2021
મને ડૂબતો બચાવી લે Mane Dubto Bachavi le

મને ડૂબતો બચાવી લે Mane Dubto Bachavi le

મને ડૂબતો બચાવી લે Mane Dubto Bachavi le Read less

Nov 23, 2021
પ્રભુના પ્રેમને ખાતર Prabhuna Prem ne Khatar

પ્રભુના પ્રેમને ખાતર Prabhuna Prem ne Khatar

પ્રભુના પ્રેમને ખાતર Prabhuna Prem ne Khatar Read less

Nov 23, 2021
હવે તારે ભરોસે છું Have Tare Bharose Chhu

હવે તારે ભરોસે છું Have Tare Bharose Chhu

હવે તારે ભરોસે છું Have Tare Bharose Chhu Read less

Nov 23, 2021
ચરણ કુરબાન કરવાની Charan Kurban Karvani

ચરણ કુરબાન કરવાની Charan Kurban Karvani

ચરણ કુરબાન કરવાની Charan Kurban Karvani Read less

Nov 23, 2021
ભર્યા ભંડાર શક્તિના પ્રભુ Bhrya Bhandar Shaktina Prabhu

151.Bhrya Bhandar Shakti na Prabhu

151.Bhrya Bhandar Shakti na Prabhu Read less

Nov 23, 2021
ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu

ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu

ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu Read less

Nov 23, 2021
શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani

શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani

શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani Read less

Nov 23, 2021