જીવનમથામણ (Jivan Mathaman)

25.00

મથ્યા વિના કશું પણ કંઈ જીવનમાં ના જ મળતું છે,

ગરજ  રળવાની  લીધેથી  હૃદય  મથવાનું  ઊગ્યું  છે.

 

તમન્ના    જે    ભભૂકેલી    જીવનતત્ત્વ    અનુભવવા,

મને   એણે ન  દીધો   છે,  પડી  રહેવા   કદી  છાનો.

 

બહુ  મથતાં,  બહુ મથતાં,  જુદી જુદી રીત જીવનને

-અનુભવવા  મળ્યું, એ  તો  પ્રસાદી  શી  हरिની તે !

 

મથ્યા  કેડે  ઘણું  ઘણું  જ્યાં  પછી  આરામ  કરવાને

-સમય મળતો, મીઠો કેવો ! મધુરપ તેની ઑર જ છે !

 

 ‘જીવન મથામણ’,બીજી આ., પૃ-90

SKU: sku-%e0%aa%9c%e0%ab%80%e0%aa%b5%e0%aa%a8-%e0%aa%ae%e0%aa%a5%e0%aa%be%e0%aa%ae%e0%aa%a3-jivan-mathaman Category:

Description

મથ્યા વિના કશું પણ કંઈ જીવનમાં ના જ મળતું છે,

ગરજ  રળવાની  લીધેથી  હૃદય  મથવાનું  ઊગ્યું  છે.

 

તમન્ના    જે    ભભૂકેલી    જીવનતત્ત્વ    અનુભવવા,

મને   એણે ન  દીધો   છે,  પડી  રહેવા   કદી  છાનો.

 

બહુ  મથતાં,  બહુ મથતાં,  જુદી જુદી રીત જીવનને

-અનુભવવા  મળ્યું, એ  તો  પ્રસાદી  શી  हरिની તે !

 

મથ્યા  કેડે  ઘણું  ઘણું  જ્યાં  પછી  આરામ  કરવાને

-સમય મળતો, મીઠો કેવો ! મધુરપ તેની ઑર જ છે !

 

 ‘જીવન મથામણ’,બીજી આ., પૃ-90

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “જીવનમથામણ (Jivan Mathaman)”

Your email address will not be published.